Phụ Liệu May Mặc

thông tin liên hệ
Phạm Trọng Hùng
Giám Đốc
091511 8096 - (024) 38759479

Dựng Vải, Giấy

Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Giấy
Dựng Giấy
Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Vải
Dựng Giấy
Dựng Giấy
Dựng Giấy
Dựng Giấy
Dựng Vải
Dựng Vải

Mex Giấy, Vải

Mex Giấy
Mex Giấy
Mex Giấy
Mex Giấy
Mex Giấy
Mex Giấy
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải
Mex Vải

Vải Lót T - C, K - T

Vải Lót K - T
Vải Lót K - T
Vải Lót T - C
Vải Lót T - C
Vải Lót
Vải Lót
Vải Lót T - C
Vải Lót T - C

Vải Không Dệt

Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt

Vải Tri Cốt

Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt
Vải Lưới Tri Cốt

Vải Polyester

Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester
Vải Polyester